จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการ “เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal” สร้างเครือข่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัด

  วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (คบจ.แม่ฮ่องสอน) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร และผู้ประกอบการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมโครงการฯ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม SMEs ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการบัญชี ด้านภาษี ด้านสินเชื่อ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการและแรงงาน การเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
                 โครงการในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรม เสริมสร้างความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  กิจกรรมเวทีเสวนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่  กิจกรรมออกบูธส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด ได้แก่ บูธให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำข้อมูลข่าวสารและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จาก คบจ.แม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร และบูธส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์จังหวัด โดยได้รวบรวมผู้จำหน่ายสินค้า ทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของฝาก และของดีเมืองสามหมอก มากกว่า ๔๐ ร้านค้า ซึ่ง คบจ. คาดว่าการจัดโครงการในวันนี้จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ ทักษะ ในการประกอบอาชีพ และสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง สนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ และช่วยเหลือให้เกิดการสร้างเครือข่ายการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดต่อไป
                 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำหนดให้ปี ๒๕๖๕ เป็น “ปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือน” พร้อมทั้งได้สั่งการและมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงการคลัง และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ กำหนดให้การแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เป็นพันธกิจหลักและเร่งดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ โดยเร็วต่อไป เช่น การแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนรายย่อย และ SMEs เป็นต้น กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานหลักของประเทศ ในการนำเสนอ นโยบายและมาตรการเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ จึงกำหนดให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จัดทำโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจังหวัด จำนวน ๑ โครงการ ซึ่งในการประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) แม่ฮ่องสอน ได้มีมติเห็นชอบ ให้จัดทำโครงการเติมความรู้ สร้างโอกาส รวมพลังพันธมิตร SMEs สู่ Next Normal โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัด

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »