จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2/2565 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร โดยการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่ ในคราวเดียวกัน เกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการและบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่
                 สำหรับกิจกรรม โดรงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร มีการเปิดให้บริการด้านวิชาการและการวิเคราะห์ปัญหาด้านพืช ด้านสัตว์ การประมง ด้านดิน ด้นบัญชี ด้านสหกรณ์ ชลประทาน ด้านสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ด้านกฎหมาย การเจาะเลือดเพื่อหาปริมาณสารพิษตกค้างในร่างกาย และการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน ในไร่ การจัดนิทรรศการการเกษตรการเพิ่มผลผลิตพืช การใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันโรคพืชเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ นอกจากนั้นยังมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ กล้วยน้ำว้าดิบ หอมแดงแห้ง และ กระเทียมสด เป็นต้น

Message us
Translate »