จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้แก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ การมอบรางวัลให้กับหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด พร้อมโล่เกียรติคุณและหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ ตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง หรือหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี 2565 จำนวน 8 หมู่บ้าน นอกจากนั้นและได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ที่ชนะการประกวดระดับชาติ สาขาส่งเสริมสุขภาพประจำปี 2565

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานทาง 
ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการสินค้าทางเกษตร และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ด้านสังคม รับทราบการดำเนินงานด้านสาธารณสุขกรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 การขับเคลื่อนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดสรรที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ นอกจากนั้นยังได้รับทราบผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมทางโครงสร้างยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณา การการคัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. แนวทางและมาตรการการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ และการประกาศเจตนารมย์เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ ด้านสิ่งแวดล้อม รับทราบมาตรการป้องกันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการเตรียมการรับมือภัยแล้ง 
ด้านความมั่นคง เน้นการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางบริเวณทางข้ามเพื่อรณรงค์สร้างความปลอดภัยและปลูกจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน
ด้านกิจการพิเศษ มีการรับทราบการมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย การสรุปผลการดำเนินงานตรวจเยี่ยมของประธานองคมนตรี และการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแบบเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »