จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งพัฒนาจุดขายการท่องเที่ยวจังหวัด  โดยนำร่องพัฒนา หนองจองคำ แหล่งประวัติศาสตร์ ให้เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว

วันที่ 18 พฤษภาคม 25565 เวลา 14.30 น.ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 2/2565 
ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบที่จะพัฒนาหนองจองคำ หนองน้ำประวัติศาสตร์และเก่าแก่ใจกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ด้วยมิติการพัฒนาด้านประกอบด้วย ด้านระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านการจัดระเบียบสังคมและความสงบเรียบร้อย ด้านการจัดการสาธารณภัย ด้านความเชื่อและศาสนา ด้านการส่งเสริมสุขภาพ

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาให้หนองจองคำ เป็นพื้นที่โซนเดินเล่น หรือ walking zone เพื่อสร้างเป็นจุดขายการชมเมืองแม่ฮ่องสอน หลังพ้นโควิดตลอดจนสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ เพื่อมุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้เห็นสภาพแวดล้อมของหนองจองคำ ที่มีความร่มรื่น ควบคู่กับศิลปวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่สำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้การพัฒนาหนองจองคำเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ที่จะมุ่งหวังสร้างเป็นจุดนันทนาการ ลานคนเมืองและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงในอีก 4 เดือนข้างหน้านี้

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »