จังหวัดแม่ฮ่องสอนแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องขุนลุมประพาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนร่วมงานอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 4/2565
            ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินงานการขับเคลื่อนการกำจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงไว้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ทั้ง 7 อำเภอ ตามกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือครัวเรือน TPMAP ปี 2565  การให้ความช่วยเหลือครอบครัวตกหล่น การดำเนินงานโครงการบ้านสร้างสุขสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชน
            นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายในทุกระดับทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับพื้นที่ 
            การเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวเป้าหมายที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านความเป็นอยู่ครัวเรือนที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพความเป็นถาวร
          รวมทั้งการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864 ตัวจัดเวทีการขับเคลื่อนขจัดความยากจนในระดับพื้นที่และกิจกรรม kick of ปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง1864 เพื่อสร้างพลังเสริมความมั่นใจให้ทีมปฏิบัติการในพื้นที่ทั้ง 2 โซนในพื้นที่ตอนเหนือและตอนใต้

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »