จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมจิตอาสา การดำเนินการกำจัดผักตบชวา พร้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมจิตอาสา การดำเนินการกำจัดผักตบชวา พร้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 28 มีนาคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รหัส 5A-157 เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา การดำเนินการกำจัดผักตบชวา พร้อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหนองวัดขุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

    จากการติดตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายของ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบปัญหาการแก้ไขผักตบชวา ในลักษณะบูรณาการ แก้ไขปัญหา ผักตบชวา ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    ในการนี้ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการสำรวจแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด จำนวน 38 แห่ง แยกได้ดังนี้
    – แหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและวัชพืช จำนวน 2 แห่ง
    – แหล่งน้ำที่ไม่มีผักตบชวาและวัชพืชจำนวน 36 แห่ง

    ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ร่วมดำเนินการเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีของชาวอำเภอขุนยวมเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคนทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน
Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »