จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี สรงน้ำพระพุทธรูป พระมหามัยมุนี จำลอง  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรม สืบสานประเพณี สรงน้ำพระพุทธรูป พระมหามัยมุนี จำลอง  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และจัดนิทรรศการการถ่ายทอดภูมิปัญญา ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมการสาธิตมรดกทางวัฒนธรรม การทอผ้า ลายเอื้องแซะ ราชินีกล้วยไม้หอมแห่งเมืองสามหมอก กิจกรรมการสาธิตมรดกทางวัฒนธรรม การทำตุงใส้หมู ในพิธีเปิดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี” วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี ๒๕๖๕

         นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีฯ ร.ต.ต.พายัพ จันทร์สว่าง ประธานสมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

         ในการนี้ นางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางเกษรินทร์ กาสุนันท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวภัชนัฐศร  หล้าปิมปา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นายเจตพงศ์ วิไลกุล นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มกิจการพิเศษ นางสาววิไลวรรณ นุ่นสวรรค์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายอภิรัตน์ จิตจำนงค์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว

       ทั้งนี้ กิจกรรมฯ ดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเคร่งครัด 

Message us
Translate »