จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน เพื่อสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สาเหตุของโรคไข้เลือดออก

                 วันนี้ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการจัดกิจกรรมรณรงค์วันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN DENGGUE DAY) ประจำปี 2565 ณ บริเวณโถงศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 1 เพื่อเผยแพร่สถานการณ์และผลกระทบจากโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งให้ประชาชนตระหนัก และร่วมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยมีนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

                 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โรคไข้เลือดออกถือเป็นปัญหาสาธารณสุขในกลุ่มประเทศอาเซียน แต่ละปีพบผู้ป่วยไม่ต่ำกว่า ๒0๐,๐00 ราย จากผลสำรวจครึ่งปีแรก พบผู้ป่วยใน ๗ ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ ไทย กัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม รวม ๖๙,๒๑๓ ราย เสียชีวิต ๕๗ ราย ดังนั้น ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนทั้ง ๑0 ประเทศ จึงได้มีมติร่วมกัน กำหนดให้วันที่ ๑๕ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันไข้เลือดออกอาเชียน

                 ขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัญหาของโรคไข้เลือดออกไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย แต่กระจายไปในประเทศภูมิภาคเขตร้อนชื้น เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอัตราป่วยสูงที่สุดในประเทศ ดังนั้นการรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การเก็บเศษภาชนะ ขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เป็นวิธีการที่ประชาชนทุกครัวเรือน สามารถทำได้ด้วยตนเอง โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จะต้องทำเป็นแบบอย่าง ขยายแนวคิดไปสู่ประชาชนในชุมชน จึงจะบังเกิดผลที่ยั่งยืน

                 จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบเครื่องพ่นฝอยละเอียด (Ultra-Low Volume ; ULV) ที่ใช้ในงานสาธารณสุข จำนวน ๒๕ เครื่อง ให้แก่ หน่วยงานเพื่อใช้ควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ เครื่อง ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง แม่สะเรียง และปาย แห่งละ ๔ เครื่อง ,สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า แห่งละ ๔ เครื่อง

                 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรก ของปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น ๘๓1 ราย อัตราป่วย ๒๙๗ ต่อแสนประซากร สูงที่สุดในประเทศไทย พบผู้ป่วยที่อำเภอแม่สะเรียงมากที่สุด ๔๙๙ ราย รองลงมา คือ อำเภอปางมะผ้า ๑๒๔ ราย อำเภอสบเมย ๗๑ ราย และอำเภอเมือง ๗0 ราย ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคคือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในอาคารบ้านเรือน ไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ควบคู่การใช้เครื่องพ่นเคมีที่มีประสิทธิภาพสูง และมีเทคนิคในการพ่นเคมีที่ถูกต้อง.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »