จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE พร้อมทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE

      วันที่ 27 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 น. ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จํากัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2565 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยว และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ดำเนินการโครงการดังกล่าว มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 20 ปี ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE อย่างเป็นรูปธรรมโดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้วยดีตลอดมาและเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ จึงได้จัดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสรวมพลังคนแม่ฮ่องสอน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โดยมีกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE และจัดการประกวด เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป 

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »