จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน พร้อมตั้งทีมปฏิบัติการ และทีมพี่เลี้ยง จัดทำแผนครัวเรือน แก้ปัญหาความยากจนให้ชาวแม่ฮ่องสอน

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมขุมลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการจัดทำแผนครัวเรือน ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่ครัวเรือนเป้าหมาย 

          โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครัวเรือนที่ต้องดำเนินการจัดทำแผนครัวเรือนตามเป้าหมาย TPMAP ปีที่ผ่านมามีจำนวน 2,538 ครัวเรือน ดำเนินการไปแล้ว 1,926 ครัวเรือน ที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ขณะที่เป้าหมาย TPMAP ปี 2565 มีจำนวน 13,828 ครัวเรือน แยกเป็น 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านสุขภาพ 2,844 ครัวเรือน, มิติด้านความเป็นอยู่ 4,752 ครัวเรือน , ด้านการศึกษา 6,459 ครัวเรือน , ด้านรายได้ 4,495 ครัวเรือน และด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 1 ครัวเรือน โดยจำนวนครัวเรือนตามเป้าหมาย ปี 2565 ต้องผ่านการตรวจสอบเพื่อจัดทำแผนครัวเรือนต่อไป

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแบบพุ่งเป้าในระดับพื้นที่ โดยแต่งตั้งทีมปฏิบัติการตำบล รวบรวมแผนพัฒนาครอบครัวจากทีมพี่เลี้ยง นำมาจัดหมวดหมู่โครงการกิจกรรม เพื่อนำเสนอศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ ระดับอำเภอ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีภารกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาในการดำเนินการ ผ่านเมนูแก้จน ประกอบด้วย 1.ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 2.การศึกษา และทักษะที่จำเป็น 3. สถานะทางสุขภาพ 4.คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และ 5.การเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แก้จนของรัฐบาล ดำเนินการอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน โดยนำฐานข้อมูลจาก TPMAP เป็นตัวชี้เป้าหมายในการแก้ปัญหาความยากจนให้ประชาชนในที่สุด
Cr.ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »