จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ติดตามสรุปสถานการณ์ พร้อมพิจารณารางวัลแก่หน่วยงาน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า

                 วันที่  17 พฤษภาคม 2565  เวลา 13.30 น นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองฯ เพื่อติดตามสรุปผลการดำเนินงานป้องกันไฟป่าฯ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในห้วงที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาตัดสินรางวัล แก่หน่วยงาน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่น ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี  2565
                 โดยผลการดำเนินงาน มีดังนี้สถานการณ์ไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม – 30 เมษายน 2565 พบจุดความร้อนสะสม 5,202 จุด  ลดลงจากห้วงเวลาเดียวกันของ ปี 2564 ที่พบจุดความร้อน 11,945 จุด ลดลงร้อยละ 56.5  ขณะที่ปี 2565 ค่า Pm 2.5 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 37 วัน เมื่อเทียบ ปี 2564 มีจำนวนวันเกินเกณฑ์ จำนวน 49 วัน มีจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีมาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 207.1 , สำหรับพื้นที่เผาใหม้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีจำนวน715,299ไร่ลดลงกว่าปี 2564 ที่มีกว่า 1,005,444ไร่ ลดลงร้อยละ 28.9
                อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาตัดสินรางวัลแก่ หน่วยงาน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังนี้
               1.รางวัลสำหรับอำเภอที่มีผลการบริหารจัดการไฟป่าดีเด่น 2 รางวัล ประกอบด้วย 
                   1.1 อำเภอขนาดเล็ก 1 รางวัล ได้แก่ อำเภอปางมะผ้า
                   1.2 อำเภอขนาดใหญ่ 1 รางวัล ได้แก่ อำเภอปาย

              2.รางวัลสำหรับตำบลที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
                   2.1 ตำบลเสี่ยงมาก 1 รางวัล ได้แก่ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง
                   2.2 ตำบลเสี่ยงปานกลาง 1 รางวัล ได้แก่ ตำบลโป่งสา อำเภอปาย
                   2.3 ตำบลเสี่ยงน้อย 1 รางวัล ได้แก่ ตำบลป่าโป่ง อำเภอสบเมย

              3. รางวัลสำหรับหมู่บ้านที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย
                   3.1 หมู่บ้านเสี่ยงมาก 1 รางวัล ได้แก่ บ้านโป่งทาก หมู่ที่ 6 ตำบลโป่งสา อำเภอปาย
                   3.2 หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง 1 รางวัลได้แก่ บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า
                   3.3 หมู่บ้านเสี่ยงน้อย 1 รางวัล ได้แก่ บ้านแม่กวางเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย

              4.รางวัลสำหรับหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ที่มีผลการปฏิบัติงาน ดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา

              5.รางวัลสำหรับหน่วยปฏิบัติระดับพื้นที่ ในสังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน

              6.รางวัลสำหรับหน่วยงานสนับสนุน และภาคเอกชน ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย
                   6.1 ภาคเอกชน ได้แก่ สภาลมหายใจจังหวัดแม่ฮ่องสอน
                   6.2 ภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »