จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมติดตามและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

           วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 8/2565 เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          โดยในการประชุมฯ ดังกล่าว เป็นการสรุปนำเสนอสถานการณ์  เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในภาพรวม ซึ่งสามารถดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปตามแผนงาน  จากนั้นเป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานแนวโน้มสถานการณ์, เส้นทางลำเลียง, การจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัด และการหารือปัญหาอุปสรรค ครอบคลุมทั้งในด้านการปราบปราม, ด้านการป้องกัน, และด้านการบำบัดรักษา  
สำหรับผลการดำเนินงาน โครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่ 3 อำเภอ 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน สามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโดยเน้นการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ประกอบด้วย อำเภอปางมะผ้า 2 หมู่บ้าน บ้านไม้ลัน  หมู่ 7 ต.ปางมะผ้า และบ้านแอโก๋-แสนคำลือ หมู่ 2 ต.ถ้ำลอด , อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยผึ้ง หมู่ 3 ต.ห้วยผา และบ้านรักไทย หมู่ 6 ต.หมอกจำแป่ , และอำเภอแม่สะเรียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านเสาหินหมู่ 1 ต.เสาหิน รวมไปแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
         นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาการกำหนดสถานที่ทำการคัดกรองการใช้ยาเสพติด โดยพิจารณากำหนดให้สถานพยาบาลระดับตำบล เช่น โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สถานที่อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ และได้รับการประกาศรับรอง จึงจะเป็นศูนย์คัดกรองตามกฎหมายยาเสพติดต่อไป   ศูนย์คัดกรองฯ จะเป็นกลไกแรกสุดของการดำเนินการต่อผู้เสพ มีเป้าหมายกระจายศูนย์คัดกรองในระดับพื้นที่ให้มากที่สุด โดยผู้เสพหรือผู้มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ที่เจ้าพนักงาน ป. ป. ส. หรือพนักงานฝ่ายปกครอง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจพบตัว ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่มีพฤติกรรมต้องห้าม และสมัครใจเข้ารับการบำบัด จะถูกสักตัวมายังศูนย์คัดกรอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดช่วยเหลือต่อไป Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »