จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

       วันที่ 30 สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา

        โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  ได้แก่ การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม, ภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด, สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019,  การดำเนินโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ , การขับเคลื่อนการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายที่ดินแห่งชาติ หรือ คทช. , การดำเนินการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน, การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        นอกจากนี้ยังมีการติดตามการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วยโครงการเมืองน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน, การปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน, การเตรียมการรองรับฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น การจัดงานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ , การประเมินการวางแผนพัฒนาจุดพักรถและห้องน้ำสาธารณะ และการวางแผนการจัดการคมนาคมทางอากาศเส้นทางการบินเชื่อมต่อจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน เป็นต้น

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »