จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน และมอบชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี แก่นักเรียนที่ขัดสน

วันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเป็นประธานการมอบชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี แก่นักเรียนที่ขัดสน ดำเนินการโดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมนี้ นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายนักปราชญ์  ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายพงษ์พีระ  ชูชื่น นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นางสาวสุภัคกมล ชินวงค์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
         ในการนี้ นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนิน “โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5” เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนยากจนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้ง 7 อำเภอ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนได้ในระดับหนึ่ง และเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจก่อให้เกิดแรงจูงใจแก่นักเรียนให้มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป ทั้งนี้ มีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 43 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และได้ดำเนินการลงพื้นที่มอบทุนในแต่ละอำเภอเรียบร้อยแล้ว จำนวน 28 ทุน ซึ่งในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะได้ดำเนินการมอบในวันนี้อีกจำนวน 15 ทุน
        สำหรับวัตถุประสงค์การมอบชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี แก่นักเรียนที่ขัดสน สืบเนื่องจากปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองประธานกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องของการแต่งกายด้วยชุดลูกเสือและเนตรนารี เพื่อสร้างความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นลูกเสือและเนตรนารี อีกทั้งชุดลูกเสือ เป็นเครื่องแบบพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปลูกฝังอุดมการณ์ลูกเสือและเนตรนารี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประสานดำเนินการจัดหาชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารีเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ปกครองที่มีฐานะยากจนขัดสนและไม่สามารถจัดหาชุดลูกเสือและเนตรนารีให้ลูกใช้เรียนได้ โดยในวันนี้เป็นการมอบชุดแก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 5 ราย และอำเภอปาย จำนวน 2 ราย รวม 7 ราย และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้มอบชุดลูกเสือ ชุดเนตรนารี ให้แก่นักเรียนที่ขัดสน พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย รวมจำนวน 8 ราย

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »