จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดสัมมนาองค์ความรู้ ศิลปะ การแสดงนกกิ่งกะหร่า-ตัวโต สืบสานวัฒนธรรมสร้างสรรค์

วันที่ 20 เมษายน 2565  เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชุมสัมมนาองค์ความรู้ศิลปะการแสดงนกกิ่งกะลา-ตัวโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมพิชชาพรเฮาส์ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 การจัดกิจกรรมการฯ ดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการสืบสาน วัฒนธรรมสร้างสรรค์ มหัศจรรย์ นก-โต จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  อีกทั้งเพื่ออนุรักษ์พื้นฟู สืบสาน ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต อันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์  และยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะศิลปะ การแสดงนกกิ่งกะหร่า ตัวโต ซึ่งเป็นการแสดงที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่  ที่มีความโดดเด่น สวยงาม ทั้งการแต่งกาย ท่วงท่าร่ายรำ  อันสมควรได้รับการส่งเสริม ยกระดับให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์ ท้องถิ่นในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่

                การประชุมสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ ๑ การประชุมสัมมนาองค์ความรู้ ศิลปะ การแสดงนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต จังหวัดแม่ฮ่องสอน / กิจกรรมที่ ๒ มหกรรมนกกิ่งกะหร่า – ตัวโต/ กิจกรรมที่ ๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดองค์ความรู้ นกกิ่งกะหร่า – ตัวโต เพื่อการพัฒนา ต่อยอดด้านศิลปะและวัฒนธรรม

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »