จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “อโวคาโด้แม่ฮ่องสอน พืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย เกษตรกรมีรายได้อย่างยั่งยืน” ให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกอะโวกาโด้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        วันที่  20 กันยายน 2565  เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมพิชชาพรเฮ้าส์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานเวทีเสวนาความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 3  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การตลาด ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกอะโวกาโด้ เข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ โดยมี นายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ
    ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารได้กลายเป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญ และสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทาย เพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศอยู่นั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความห่วงใยต่อของปัญหาดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการเวทีเสวนาความมั่นคงด้านอาหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิตและการตลาด ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก่อให้เกิดการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นลดต้นทุนการผลิต และเกิดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกรในที่สุด
        ทั้งนี้การเสวนาดังกล่าว เป็นการนำความร่วมมือระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการผลิต การตลาด ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกษตรกรผู้ผลิตเกิดองค์ความรู้จากการเสวนาแลกเปลี่ยนอย่างมีระบบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการวางแผนด้านการผลิตการตลาด เพิ่มมูลค่าในการผลิตสินค้าเกษตรพืชอาหาร ก่อให้เกิดการพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตรที่มีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และเกิดเป็นรายได้ที่ยั่งยืนแก่เกษตรกร
Cr.สำนักงานประชาสัมพัน์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »