จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565   พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นที่ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565   พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่นที่ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคม 
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565  เพื่อสร้างเสริมองความรู้และการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาสตรี ทบทวนปัญหาพรร้อมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสตรี
พร้อมกันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สตรี ดีเด่นที่ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมจำนวน 7 ท่าน  อีกทั้งแสดงความยินดีกับสตรีดีเด่นที่ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัครพัฒนาสังคมที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณทั้ง 7 ท่าน และขอให้เป็นแบบอย่างกับสตรีท่านอื่นๆ ตระหนักถึงคุณค่าของคน พัฒนาความรู้ ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป

Message us
Translate »