จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมคุณลุงประภาสชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งที่ 4 / 2565

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน การติดตามความก้าวหน้าการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
การติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีและประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการของ พลเอก นิพนธ์ ภารัญนิตย์ รองประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ

ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานศูนย์บริการและพัฒนาที่ศูนย์ปางตองตามพระราชดำริ
และความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพระบรมราชินูปถัมภ์

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »