จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายเงินและการจ่ายภาครัฐระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2565

         วันที่ 29 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐจองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        ทั้งนี้ที่ประชุมรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย คาดการณ์ผลการเบิกจ่าย การใช้จ่าย และการกันงินไว้เบิกเหลื่อมปี และสรุปผลการลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ในพื้นที่ อำเภอแม่ลาน้อย อำเกอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2565 และพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอปางมะผ้า ระหว่างวันที่ 8 – 9  สิงหาคม ๒๕๖๕ อีกทั้งพิจารณาติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายเละการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณส่วนราชการ งบประมาณพัฒนาจังหวัด งบประมาณพัฒนาจังหวัด และงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน) และสร้างความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการปริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »