จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและการรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับจังหวัด

       วันที่ 29 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ ) ระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อทราบผลจัดเก็บข้อมูลและการรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ)
      ทั้งนี้ด้วยกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) เป็นประจำทุกปี โดยในปี 2565 กรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดเป้าหมายการจัดเก็บทั้งประเทศ จำนวน 6,556,765 ครัวเรือน และได้กำหนดแนวทางการบริหารการจัดเก็บและห้วงระยะเวลาให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนกันยายน 2565 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับเป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จากกรมการพัฒนาชุมชน รวม 7 อำเภอ จำนวน 60,325 ครัวเรือน โดยกำหนดให้จังหวัดรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ให้เสร็จสิ้นและรายงานกรมการพัฒนาชุมชน ภายในเดือนสิงหาคม 2565

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »