จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมอนุกรรมการด้านการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565

    วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อทบทวนโครงการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เฉพาะโครงการปี พ.ศ.๒๕๖๗  และทบทวนการวิเคราะห์ SWOT Analysis และการวิเคราะห์ TOWS Matrix ด้านการแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งทบทวนกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗o (เฉพาะโครงการปี พ.ศ.๒๕๖๗)
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »