จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

      วันที่  16  สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ รับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
      ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ รับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือรายงานข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประเด็นยุทธศาสตร์การป้องการและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4 เด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการดำเนินคดีและการบังคับใช้กฎหมาย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการช่วยเหลือและคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลการค้ามนุษย์

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »