จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

        วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมบ้านไร่ไฝ่หวาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอนพ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ และแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
      ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัด จัดทำโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน และแผนที่นำทางการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4Rodamap ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งขาติ นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน สอดรับกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ให้ทันต่อเหตุการณ์ สถานการณ์ปัจจุบันต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »