จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อทบทวนแผนงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
      ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อทบทวนแผนงาน ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
       โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประสานการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยทำหน้าที่วางแผนการดำเนินงานสนองพระราชดำริ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. รวมทั้งสนับสนุนการร่างและจัดทำแผนแม่บทของจังหวัด และแผนปฏิบัติงานรายปี พร้อมกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณามอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินโครงการตามแผน ให้ทบทวนการปรับปรุงแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ.ประจำปีงบประมาณ 2566  เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนระดับจังหวัด และเสนอที่ประชุม อพ.สธ.ส่วนกลาง พิจารณาต่อไป
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »