จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการรบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๕
 

        วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการรายงานผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
      ทั้งนี้ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๗๒,๓๑๘,๘๐๐ บาท งบดำเนินงาน ๙,๐๓๒,๖๐๐ งบลงทุน ๕๔,๒๘๖,๓๐๐ งบรายจ่ายอื่น (งบ CEO) ๙,๐๐๐,๐๐๐ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๒,๑๕๕,๓๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๙ เป็นลำดับที่ ๓๘ ของประเทศ และมีผลการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO) จำนวน ๖๗,๕๙๕,๗๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๙ เป็นลำดับที่ ๒๗ ของประเทศ 
     ผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖(ที่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ ๓ จำนวน ๑๕ โครงการ งบประมาณ ๒๕๔,๒๖๙,๙๐๐ บาทครอบคลุมประเด็นพัฒนา 6 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านยกระดับการบริหารจัดการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและยั่งยืน และด้านการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงภายในและความมั่นคงตามแนวชายแดน 
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

Message us
Translate »