จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567
 

วันที่  8 กันยายน 2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี(พ.ศ.2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมรับฟังและความคิดเห็นในครั้งนี้ โดยมีนายนักปราชญ์ ไชยานนท์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ  
      ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด มุ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพที่ตรงกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งแก้ปัญหาสำคัญของจังหวัด โดยใช้ศักยภาพของจังหวัดซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ  ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง แีกทั้งนำแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เเผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนรายสาขาเฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วรวมถึงนโยบายรัฐบาล มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนและนำปัญหาความเดือดร้อนเชิงพื้นที่ หรือ bottom-up โดยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น ผ่านกระบวนการของแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลท้องถิ่น และอำเภอ มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
      การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ.2567 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และรวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน  ส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


 

Message us
Translate »