จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อรับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕
      ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ รายงานผลการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรคนพิการ จำนวน ๓ แห่ง และรายงานผลการคัดเลือกคนพิการต้นแบบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พิจารณาอนุมัติการขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ – ๑๒๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๔๔ ราย รวมเป็นเงิน ๒,๗๔๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติแผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินจำนวน ๙,๖๙๕.๗๐๘ บาท 

Message us
Translate »