จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
          วันนี้ 31 มีนาคม2565 เวลา 13.30น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มอบหมายให้นายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานตามตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในการป้องกันการทุจริต ณ ห้องประชุมลุมประ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          โดยที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่  ผ่านกิจกรรมโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน  รวมถึงการดำเนินโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต  โดยสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้  STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต  และกิจกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »