จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง พร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนในห้วงเดือนเมษายนนี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง พร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนในห้วงเดือนเมษายนนี้
     วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมการคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ณ ห้องประชุมศูนย์ Warroom ไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินการ โดยในห้วงที่ผ่านระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 3,288 จุด น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งพบ 10,670 จุด โดยขณะนี้พบจุดความร้อนมากที่สุดที่อำเภอเมือง รองลงมาคืออำเภอแม่สะเรียง และอำเภอปาย ตามลำดับ
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในห้วงเดือนเมษายนนี้ คณะทำงานจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากยังมีโอกาสที่จะเกิดจุดความร้อนเพิ่มขึ้น จึงกำหนดมาตรการเร่งด่วน ประกอบด้วย มาตรการชิงเก็บลดเผา โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดเป้าหมายให้ได้ 1,000 ตัน ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว 525 ตัน คิดเป้นร้อยละ 52  , มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของป่าสงวน และป่าอนุรักษ์ ดำเนินการแล้วเสร็จ คงเหลือพื้นที่เกษตรที่ต้องบริหารจัดการต่อไป , มาตรการลาดตระเวนเฝ้าระวัง และดับไฟป่า ใน 3 พื้นที่ คือ พื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอขุนยวม  ขณะที่มาตรการด้านสาธารณสุขกำหนดเป้าหมายลดอัตราผู้ป่วยจาก 4 กลุ่มโรค ประกอบด้วย กลุ่มโรคทางเดินหายใจ , กลุ่มโรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด , กลุ่มโรคตาอักเสบ และกลุ่มโรคผิวหนังอักเสบ โดยกำหนดให้อัตราป่วยลดลง ร้อยละ 10 ขณะที่ในปัจจุบันพบผู้ป่วยฯ ดังกล่าว จำนวน 9,127 ราย น้อยกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งพบ 12,407 ราย
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »