จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานกรรมการคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีพุทธศักราช 2565 เพื่อคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปี 2565  โดยมีผู้ส่งคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติจำนวน 4 ท่าน คือ

1.นายชาตรี มงคล ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลแม่นาเติง

2.ว่าที่พันตรีรณยุทธ์ มโนวงศ์ ตำแหน่ง พัฒนากรอำเภอแม่สะเรียง

3.นายอำพล อาทิตย์รุ่งเรือง ตำแหน่ง ประธานสภาวัฒธรรมอำเภอแม่ลาน้อย

4.นายอมู่ใหญ่ดวงทิพย์ ทะนันชัย ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองร้อยอาสาดินแดนอำเภอปางมะผ้าที่ 8

ทั้งนี้การคัดเลือกพ่อตัวอย่างจะต้องมีคุณสมบัติของพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ
       ทั้งนี้ด้วยสมาคมผู้อาสาสมัคร ช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 43 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมาคมฯ ได้ขอความร่วมมือให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน คัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565ระดับจังหวัด ตามหลักเกณฑ์ที่สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ กำหนด จังหวัดละ 2 คน

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »