จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

                 วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 6/2565 ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีแม่ฮ่องสอนให้กับ ส.ต.อ. กิจตณศักดิ์ เจริญธนหิรัญกิจ ครูตำรวจตระเวนชายแดน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโกแประ ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การมอบประกาศเกียรติบัตร โครงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 และการมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีการติดตามรับทราบ การขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล อาทิ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัด การถอนพืชกัญชา กัญชง ให้พ้นจากบัญชีการเป็นยาเสพติดประเภท 5 การติดตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ในการตรวจราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการประกาศเจตนารมณ์เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืนการพัฒนาขีดความสามารถและความตระหนักด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในจังหวัดผ่านการร่วมมือกับสหประชาชาติและพันธมิตรต่างๆ

               นอกจากนั้นยังได้มีการติดตามการขับเคลื่อนวาระสำคัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน อาทิ การขับเคลื่อน โครงการเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง การเตรียมการรองรับฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในด้านต่างๆ มาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมผ้าไทย การดำเนินงานโครงการตลาดชุมชนพอเพียง และการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ 2566 ถึง 2570

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »