จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมเชิงปฏิบัตการคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคงเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี และการประชุมการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

             วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน        นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมประชุมเชิงปฏิบัตการคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่งคงเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570 และการประชุมการจัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2 โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 
             ทั้งนี้การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง นำกิจกรรมหลักที่มีลักษณะคล้ายกันมารวมเป็นกิจกรรมเดียว และเพิ่มสถานที่ดำเนินโครงการแก้ไขเพิ่มเติมเป้าประสงค์และตัวชี้วัด รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยมีโครงการของ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ โครงการ และโครงการของ อ.แม่สะเรียง จำนวน ๑ โครงการ
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »