จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2/2565 โดยมี หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้
         โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และมีมติที่ประชุมให้คณะอนุกรรมการทบทวนตัวชี้วัดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ตามแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้จัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ และมีเรื่องพิจารณาการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) รวมทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ต่อไป    
Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »