จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด)

          วันที่  9 สิงหาคม  2565  เวลา 09.30น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบบทบาทโครงสร้าง และแนวทางในการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
        การประชุมในวันนี้ นอกจากเป็นการรับทราบบทบาทหน้าที่แล้ว ยังมีการพิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อน กรณีพื้นที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 ซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จำนวน 600 ไร่ โดยส่วนหนึ่งมีพื้นที่ซึ่งเป็นอยู่อาศัย และที่ทำกินของชาวบ้าน ทับซ้อนอยู่จำนวน 40 ไร่  61 ครัวเรือน ที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการหาแนวทางช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  โดยในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่ากรณีดังกล่าวมิใช่การขัดแย้งในประเด็นพื้นที่ จึงหาทางออกให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ทับซ้อน อีกทั้งกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 มีความประสงค์จะช่วยเหลือประชาชน กลุ่มดังกล่าวฯ อยู่ก่อนแล้ว ที่ประชุมจึงได้มีมติให้กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่336 ทำหนังสือแจ้งความประสงค์คืนพื้นที่เฉพาะส่วนที่ทับซ้อนรวมจำนวน 45 ไร่ ถึงผู้บริหารสำนักงานตรวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
      ทั้งนี้คณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัด (คพร.จังหวัด)  มีอำนาจหน้าที่ในการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ตามมาตรการที่คณะกรรมการ นโยบายดินแห่งชาติกำหนด พร้อมทั้งกำกับติดตามดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ และระเบียบคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการตามนโยบาย แผนงาน มาตรการที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกำหนด และกำหนดแผนงานประจำปี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ คพร.จังหวัด และเสริมสร้างความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดันของรัฐในเขตจังหวัด
 Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »