จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผนึกกำลังร่วมกับสายการบินนกแอร์ หาแนวทางจัดการเส้นทางบินเชื่อมต่อ แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ แก้ปัญหาการเดินทาง และสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเสริมรายได้สู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565  เวลา 13.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับผู้บริหารสายการบินนกแอร์ ผนึกกำลังหาแนวทางเชื่อมการเดินทางด้วยสายการบิน ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน แก้ปัญหาการเดินทางให้คนแม่ฮ่องสอน พร้อมสร้างโอกาสด้านการท่องเที่ยวเสริมรายได้สู่ชุมชน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเสน่ห์หลากหลายที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัด ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม และวิถีชีวิต แต่มีอุปสรรคเรื่องความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะทางถนน ปัจจุบันมีสายการบินนกแอร์ ทำการบินระหว่าง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ   ส่งผลให้เกิดความสะดวกในการเดินทางระดับหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามยังมีความต้องการเดินทางด้วยสายการบินระหว่างเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากสายการบินนกแอร์สามารถเพิ่มเส้นทางการบินดังกล่าวได้ จะยิ่งสร้างความสะดวกในการเดินทาง และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเดินทางมาแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
          ขณะที่นายธีรพล โชติชนาภิบาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินพาณิชย์ สายการบินนกแอร์  กล่าวว่า สายการบินนกแอร์ พร้อมสนับสนุนด้านการเดินทางทางอากาศให้กับชาวแม่ฮ่องสอน แม้ในช่วงวิกฤติต่างๆ สายการบินนกแอร์ยังคงทำการบิน ด้วยเห็นว่าผู้โดยสารทุกคนล้วนมีความจำเป็นในการเดินทาง  แต่อย่างไรก็ตามการบินทุกครั้งต้องมีการบริหารต้นทุนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้  ดังนั้นสายการบินนกแอร์ จึงต้องการความร่วมมือจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ชัดเจน เช่น แผนธุรกิจของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางด้วย                      สายการบินให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึงส่งผลดีต่อการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขณะเดียวกันสายการยินนกแอร์ก็สามารถบริหารต้นทุนในการดำเนินการได้  ขณะที่เส้นทางการบินระหว่าง กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ  ยังคงดำเนินการต่อ เนื่องจากสามารถสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านความสะดวกในการเดินทาง และโอกาสทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี
          ด้าน ดร.เกษมสันต์ วีระกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอตั้งคณะทำงานร่วมรัฐเอกชนด้านการท่องเที่ยว  เพื่อร่วมผนึกกำลัง ผลักดัน ให้เกิดกิจกรรมการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสายการบินนกแอร์ เพื่อเปิดเส้นทางการบินระหว่าง เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่  เนื่องจากยังมีความต้องการเดินทางสูงมาก ขณะที่เส้นทางบิน กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน – กรุงเทพฯ  สายการบินนกแอร์ยังคงทำการบินต่อไป เนื่องจากสามาร สร้างความสะดวกในการเดินทาง และเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย
          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวในตอนท้ายว่า ความร่วมมือของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสายการบินนกแอร์ ในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญ ที่จะส่งผลให้เกิดการช่วยเหลือให้การเดินทางเข้า-ออกจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดความสะดวก และคล่องตัว ในการวางแผนการเดินทางของนักท่องเที่ยว บุคลากรภาครัฐ บุคลากรทางการแพทย์ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน การยกระดับคุณภาพชีวิต และยกระดับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในที่สุด.

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »