จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิจารณาคัดเลือกเด็ก และเยาวชน กิจกรรม Young Smart : Young ทำดี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแม่ฮ่องสอน กล้าทำดี มีจิตสาธารณะ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชน ตามกิจกรรม Young Smart : Young ทำดี   ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนางสาวทัศนีย์ ดอนเนตร์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ  
          การพิจารณาคัดเลือกในครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็ก อายุระหว่าง 8 – 14 ปี และประเภทเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 18 ปี โดยพิจารณาจาก 4 หลักเกณฑ์  ดังนี้ ความรู้ความสามารถ, คุณธรรม จริยธรรม, ความเป็นจิตอาสา และการเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนทั่วไป สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือก จะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
          โครงการฯ ดังกล่าว เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้กล้าทำความดี มีจิตสาธารณะและจิตอาสาในการพัฒนาชุมชน รักษา ต่อยอด และวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าและประโยชน์ของการมีคุณธรรม จริยธรรม มีความพอเพียง วินัย สุจริต จอตอาสา ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนสร้างเยาวชนแกนนำ เพื่อขับเคลื่อนให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจบริบทของประเทศไทย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถานบันพระมหากษัตริย์ เสริมสร้างให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า สร้างโอกาสและส่งเสริมบทบาทในการพัฒนาประเทศ

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »