จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ณ บ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ณ บ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่วัดนักบุญเซซีลีอา บ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัว แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือสมุด คทช. โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัด นายอำเภอขุนยวม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสมุด คทช.

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปมอบสมุดประจำตัว คทช. ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสมุดประจำตัว คทช. เดินทางไปมอบให้ที่บ้านพร้อมถุงยังชีพ

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในการจัดที่ทำกินให้กับชุมชน (คทช.) เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย มีที่ทำกินที่อยู่ในเขตป่าได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อทำให้สามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับสมุดประจำตัว คทช. รักและหวงแหนที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ไม่บุกรุก ไม่แผ้วถางป่า ไม่เผาป่า หรือกระทำผิดกฎหมาย และขอให้ประกอบอาชีพ โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล (คทช.) ณ บ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่วัดนักบุญเซซีลีอา บ้านห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบสมุดประจำตัว แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล หรือสมุด คทช. โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปลัดจังหวัด นายอำเภอขุนยวม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบสมุด คทช.

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปมอบสมุดประจำตัว คทช. ให้กับผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับด้วยตนเองได้ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ และเป็นผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่ห่างไกล การเดินทางไม่สะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำสมุดประจำตัว คทช. เดินทางไปมอบให้ที่บ้านพร้อมถุงยังชีพ

          ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในการจัดที่ทำกินให้กับชุมชน (คทช.) เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย มีที่ทำกินที่อยู่ในเขตป่าได้ถูกต้องตามกฎหมาย และเพื่อทำให้สามารถพัฒนาในด้านต่างๆ ได้ ทั้งด้านการประกอบอาชีพ ระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับสมุดประจำตัว คทช. รักและหวงแหนที่ทำกิน ที่อยู่อาศัย ให้สามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพิงซึ่งกันและกัน ไม่บุกรุก ไม่แผ้วถางป่า ไม่เผาป่า หรือกระทำผิดกฎหมาย และขอให้ประกอบอาชีพ โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »