จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE  

             วันที่  24 มิถุนายน 2565  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมรับการประเมินจากคณะกรรมการตัดสินการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE   
          ทั้งนี้ นักเรียนในโครงการ TO BE NUMBER ONE นำเสนอผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่าน 5 ช่องทางตลอดปี เช่น Facebook Line ผ่านเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องสื่อ วิทยุและการแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อติดเข็มกลัด TO BENUMBER ONE ทุกวันพุธ พร้อมทั้งได้เปิดรับสมัครสมาชิกออนไลน์ ผ่านคิวอาร์โค้ด ส่งผลให้มีสมาชิก TO BE NUMBER ONEเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ได้เข้าร่วมการจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเยาวชน TOBE NUMBER ONE ในสถานศึกษาของจังหวัด มีหลักสูตรการอบรม 3วัน 2 คืน เป้าหมายโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 10แห่ง มีการประชุมคณะกรรมการชมรม และการจัดอบรมแกนนำในระดับโรงเรียน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาเครือข่ายชมรมในกลุ่มเป้าหมายโดยจัดทีมวิทยากรให้ความรู้แก่ชมรมเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกจังหวัด 
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE แม่ฮ่องสอน ระดับพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
     2. อำเภอ TO BE NUMBER ONE แม่ลาน้อย ระดับดีเด่น
     3. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ระดับดีเด่น
     4. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนปายวิทยาคาร ระดับดีเด่น
        ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดได้กำหนดลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเก็บคะแนนระดับประเทศรอบลงพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี
คะแนนประเภทจังหวัด จำนวน 40 คะแนน อำเภอ จำนวน 50 คะแนน และชมรม จำนวน 50 คะแนนและนำคะแนนดังกล่าวไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
         นอกจากนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้น้อมนำปณิธาน ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีจิตใจเข้มแข็ง เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และสานต่อปณิธานและเจตนารมณ์ขององค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ให้บรรลุเป้าหมายทุกประการ

CR.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »