จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 2/2565

วันที่  8 สิงหาคม  2565  เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมวีดีทัศน์ทางไกล ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ video conference จากห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบันเทาสาธารภัย โดยมีหัวหน้าส่วน ข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้
     ทั้งนี้ที่ประชุมรายงานผลการดำเนินงานของภาคีเครื่อข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน และมีข้อเสนอจากการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน “ทศวรรษใหม่ วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน” รวมทั้งนำเสนอพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการชับรถของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ พ.ศ.๒๕๖๕ อีกทั้งรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนรอบครึ่งปี ๒๕๖๕ และร่างแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน  พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »