จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมวางแผนการพัฒนาจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( กรอ) เพื่อเร่งการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด

        วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( กรอ) ครั้งที่ 4/2565
ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ พ.ศ 2560 – 2562  -การจัดตั้งด่านห้วยต้นนุ่ม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจุดผ่านแดนถาวร การก่อสร้างถนนเพื่อการคมนาคมและการค้าระหว่างประเทศ ไปยังจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น การเพิกถอนเขตป่า เพื่อดำเนินการก่อสร้างเส้นทางไปยังจุดผ่อนปรน 
         การผลักดันจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 
การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการสำหรับเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ พื้นที่ภาคเหนือ ทั้งโครงการระยะสั้น โครงการระยะกลาง โครงการเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 20 ปี โครงการที่มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและให้ความสำคัญกับแผนพัฒนาภาคเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
          นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้รับทราบภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ภาวะการค้าชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  สถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สถานการณ์ภาคการเกษตร  การปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
         นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้มีการพิจารณา แนวทางการวางแผนการจัดการคมนาคมทางอากาศเส้นทางการบินเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน และการขอขยายสนามบินอำเภอปาย เพื่อให้เครื่องบินแบบ ATR

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »