จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา

วันที่ 8  สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา  ณ ห้องประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference Room) ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเตรียมข้อมูลรายละเอียดโครงการ เพื่อตอบข้อซักถามจากคณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วุฒิสภา 
         ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ย้ำว่า การใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566  ต้องเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนให้มากที่สุด สอดรับกับแนวคิด “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข ยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์” ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณตามที่เสนอ และทุกหน่วยงานสามารถดำเนินโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ จะทำให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอน ทั้งด้านเศรษฐกิจที่จะเกิดการกระตุ้นในทุกระดับ ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ขณะที่ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะเกิดความยั่งยืน เน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการพัฒนาในทุกมิติ อันจะนำไปสู่สังคมที่สงบสุข และสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูงให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป  
        ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 254.26 ล้านบาท โดยหลังจากนี้จะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของวุฒิสภา ตามกระบวนการต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »