จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 – 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

     วันที่ 23 สิงหาคม 2565  เวลา 09.30น. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22 -23 สิงหาคม 2565

          การประชุมฯ ดังกล่าว มีบรรยายพิเศษ 4 หัวข้อ ประกอบด้วย 

          หัวข้อที่1 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 -2570) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” 

          หัวข้อที่2 การเขียนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

          หัวข้อที่ 3 แนวทางการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2566 -2570) 

          หัวข้อที่4 ขั้นตอนการเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ประจำปีงบประมาณ 2567

          และหัวข้อที่ 5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการจัดทำรายละเอียดโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1

          รวมทั้งการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำโครงการแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ใน 4 ประเด็น คือ การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเทียวและการค้าในพื้นที่ , การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้า และบริการนอกพื้นที่ , ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์ และประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้ออมเพื่อสดฝุ่นควัน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »