จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมปล่อยรถเก็บขนขยะอันตรายเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการนำขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

            วันนี้  25 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานปล่อยรถเก็บขนขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนการนำขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำไปกำจัดนอกพื้นที่ตามหลักวิชาการ ตามแนวทางการบริหารจัดการขยะ”จังหวัดสะอาด ” ภายใต้หลักการ 3Rs คือการใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหน้าที่ดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาต สามารถเก็บขน ขนส่ง และกำจัดขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเก็บขน ขนส่ง และกำจัดขยะอันตรายชุมชน จากจุดนัดหมายเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »