จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมเพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไปป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน

  วันที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสรุปผลและถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน การประชุมดังกล่าว เป็นการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอนามัย กองทัพภาคที่3 และ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมพิจารณาแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ปี 2566 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบันแม้สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจะดีขึ้น แต่ขอให้ทุกฝ่ายเริ่มสร้างการรับรู้ เพิ่มความเข้าใจกับประชาชนในแต่ละพื้นที่ ถึงมาตรการรณรงค์ป้อง และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ทั้งการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ที่สะสมและมีโอกาสเกิดสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงในปี 2566 และมาตรการอื่นๆที่เกี่ยวข้องของปีถัดไป อันจะนำไปสู่ความร่วมมือจากประชนในการการทำงานในที่สุด ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟป่าในปีที่ผ่าน สามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายทั้งตัวชี้วัดของรัฐบาลและของจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ขณะนี้ยังไม่เข้าสู่สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ในปี 2566 แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเริ่มดำเนินการเตรียมวางแผน พร้อมสร้างการรับรู้ เข้าใจ แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ ด้วยหลักการดำเนินการในการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพอากาศ และรักษาสุขภาพของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Message us
Translate »