จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมดำเนินงานขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว

จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมดำเนินงานขับเคลื่อนสมัชชาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว
         วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อติดตามการส่งเสริมสถาบันครอบครัวระดับจังหวัด ตามนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติ
ทั้งนี้ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการกำหนดนโยบายและการดำเนินงานด้านส่งเสริมครอบครัว การสนับสนุนให้มีการจัดทำฐานข้อมูลด้านครอบครัวในระดับจังหวัด การผลักดันให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ในระดับจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
         นอกจากนั้นที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว แผนการปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 นอกจากที่ประชุมได้มีการพิจารณา การจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี 2565 โดยได้จัดทำร่างแนวทางการดำเนินงานสมัชชาครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว โดยจะมีการเสนอมาตรการขับเคลื่อนประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ และด้านสิ่งแวดล้อม

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »