จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้คงคุณค่าอัตลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 17  สิงหาคม  2565  เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
        ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองเก่าแก่ที่สมควรอนุรักษ์เอาไว้ ในการปรับปรุงเมืองเก่า ให้ดำเนินการจัดหาช่างที่มีฝีมือ ผู้ที่มีความเชียวชาญ รวมทั้งหาองค์ความรู้ใหม่ๆมาทำนุบำรุงเมืองเก่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และในส่วนของการปรับปรุงองค์ประกอบคณะคณะอนุกรรมการ ดำเนินการจัดสรรหาผู้ที่ความเหมาะสมมาเป็นคณะกรรมการเพื่อให้สอดคล้องในการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน
        ทั้งนี้ที่ประชุมได้แจ้งการดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแม่ฮ่องสอนในห้วงที่ผ่านมามีการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน และออกประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณมืองเก่าแม่ฮ่องสอน อีกทั้งยังปรับปรุงองค์ประกอบคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน ตามมติคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ และทบทวนมาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคารของภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐอย่างอื่นที่อาจพึงมีในบริเวณเมืองเก่าแม่ฮ่องสอนต่อไป

Cr. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »