จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
     ทั้งนี้ พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ที่ปรึกษาศูนย์โครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน และที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ร่วมประชุมผ่าน video conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และการขับเคลื่อนศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ ,ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ และศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อหารือและให้ข้อแนะนำการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »