จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งปฏิบัติการขจัดความยากจน บนเส้นทาง 1864 แก้ไขความยากจน 5 มิติ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 3 อำเภอโซนเหนือ อ.ปาย อ.ปางมะผ้า และ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

 วันที่  8 กรกฏาคม 2565  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน   นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม KickOff ปฏิบัติการขจัดความยากจนบนเส้นทาง 1864  โดยมีนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปางมะผ้า กล่าวต้อนรับ และนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอโซนเหนือ ประกอบด้วย อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการขจัดความยากจน และทีมพี่เลี้ยง จำนวน 98 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกขับเคลื่อนงานฯ ในระดับพื้นที่ 
         โครงการการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดฐานข้อมูลในการแก้ไขความยากจน 5 มิติ เรียกว่า TPMAP (Thai people map and AnalyticsPlatform) ได้แก่ มิติสุขภาพ มิติความเป็นอยู่ มิติการศึกษา มิติรายได้ และมิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งกลไกขับเคลื่อนงานทุกระดับ ได้แก่ “ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และอำเภอ, คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานรายมิติ และคณะทำงานกำกับ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานทั้ง 2 โซน รวมทั้งทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยงระดับครัวเรือน เพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาของบุคคล และครัวเรือนเป้าหมาย ตรงต่อสภาพปัญหาในแต่ละมิติ ที่ตกเกณฑ์จากระบบ TPMAP 
       ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีครัวเรือนเป้าหมายในปี 2565 จำนวน 13,825 ครัวเรือน ครัวเรือนตกหล่น จำนวน 384 ครัวเรือน รวม 14,209 ครัวเรือน  ขณะที่ 3 อำเภอโซนเหนือ มีครัวเรือนเป้าหมายรวม 4,350 ครัวเรือน แยกรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,778 ครัวเรือน อำเภอปางมะผ้า จำนวน 627ครัวเรือน  อำเภอปาย จำนวน 1,945 ครัวเรือน ผลการขับเคลื่อนในห้วงเดือน มีนาคม – 4 กรกฎาคม 2565 กลไกแต่ละระดับได้บูรณาการความช่วยเหลือและบันทึกในระบบ TPMAP แล้วทั้งสิ้น 3,152 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 72.45
 Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »