จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

      นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ซึ่งมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน    โดย มีมติเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเร่งดำเนินการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ตามแนวทาง ดังนี้
      1. กำหนดมาตรการองค์กรและมาตรการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร โดยให้ทุกส่วนราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานประกอบการ
และนิคมอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์.
      2. นำระบบเทคโนโลยี มา สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง กับผู้ที่
ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่
      3. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยเน้นให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ผู้นำ องค์กร และผู้นำชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งที่มีการขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media และสื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่.
     4. ให้ดำเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป.
      5. ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด กำกับ ติดตาม ให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ความปลอดภัยทางถนนอำเภอ/ท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทราบ ทุกครั้งที่มีการประชุม
Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Message us
Translate »