จังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบการปลูกป่าโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ อำเภอปาย และ อำเภอปางมะผ้า สร้างต้นน้ำ ลดปัญหาไฟป่า และส่งเสริมการท่องเที่ยว

          วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการปลูกป่าและบำรุงรักษาสวนป่าของรัฐครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาการเสนอพื้นที่แปลงปลูกป่าโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ณ ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
            โดยการประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ ความพร้อม และความเหาะสมของแปลงปลูกป่าโครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (ลุ่มน้ำ) ระยะ 1 ที่เสนอ จำนวน 4 แปลง เนื้อที่รวม 450 ไร่ ประกอบด้วย แปลงที่1 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เนื้อที่ 100 ไร่ บ้านปางแปก ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย     ,แปลงที่ 2 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เนื้อที่ 150 ไร่ บ้านปางแปก ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย ,แปลงที่3 ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เนื้อที่ 150 ไร่ บ้านปางแปก ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย  และแปลงที่ 4 ในพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย เนื้อที่ 50 ไร่ บ้านหนองขาว ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า 
           โดยในที่ประชุมพิจารณาให้เห็นชอบ ให้ดำเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ ในพื้นที่ทั้ง 4 แห่ง สำหรับพันธุ์ไม้ที่ปลูกประกอบด้วย ต้นเสี้ยวป่า ต้นหว้า ต้นมะกอกป่า ต้นแอปเปิ้ลป่า ต้นไผ่ฮก ต้นมะขามป้อม และต้นนางพญาเสือโคร่ง รวมทั้งพืชที่เหมาะสมกับระบบนิเวศ สร้างความหลากหลาย และสร้างความอุดมสมบูรณ์ ให้ผืนป่า
           ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การดำเนินการปลูกป่าตามโครงการฯ ดังกล่าว จะทำให้เกิดต้นน้ำลำธารที่สมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ช่วยปรับระบบนิเวศให้เหมาะสม และช่วยลดมลพิษทางอากาศ รวมทั้งลดปัญหาการเกิดไฟป่าเนื่องจากชาวบ้านรู้ประโยชน์ของป่า ร่วมรักษาและหวงแหน ไม่ให้เกิดไฟป่าในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสามารถเชื่อมกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น ดอยจิกจ้อง รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ชุมชน เช่น โฮมสเตย์ของชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้ง 3 ฤดู

Message us
Translate »